به دلیل تغییرات در اکانتینگ ، هم اکنون قادر به اعمال تغییرات جدید نمی باشیم